I3Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval.
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Haitao Li, Shuaiqiang Wang, Yiqun Liu, Dawei Yin, Shaoping Ma.
arXiv. [Paper]
T2Ranking: A large-scale Chinese Benchmark for Passage Ranking.
Xiaohui Xie, Qian Dong, Bingning Wang, Feiyang Lv, Ting Yao, Weinan Gan, Zhijing Wu, Xiangsheng Li, Haitao Li, Yiqun Liu, Jin Ma.
SIGIR 2023 (Resource, CCF-A). [Paper]
SAILER: Structure-aware Pre-trained Language Model for Legal Case Retrieval.
Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian.
SIGIR 2023 (Full, CCF-A). [Paper]
Layout-aware Webpage Quality Assessment.
Anfeng Cheng, Yiding Liu, Weibin Li, Qian Dong, Shuaiqiang Wang, Zhengjie Huang, Shikun Feng, Zhicong Cheng and Dawei Yin.
arXiv. [Paper]
Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking.
Qian Dong, Yiding Liu, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Shuzi Niu, Dawei Yin.
SIGIR 2022 (Full, CCF-A). [Paper]
Legal Judgment Prediction via Relational Learning.
Qian Dong, Shuzi Niu.
SIGIR 2021 (Full, CCF-A). [Paper]
Latent Graph Recurrent Network for Document Ranking.
Qian Dong, Shuzi Niu.
DASFAA 2021 (Full, CCF-B). [Paper]
Disentangled Graph Recurrent Network for Document Ranking.
Qian Dong, Shuzi Niu, Yucheng Li.
DASFAA Special Issue 2021 (Journal, EI). [Paper]
Emotion recognition based on multi-view body gestures.
Zhijuan Shen, Jun Cheng, Xiping Hu, Qian Dong.
ICIP 2021 (Short, CCF-C). [Paper]